ThisPerson

Characters0
Skins15 (63453rd)
Exaltations1
Fame0
Exp0
Rank
46
Account fame24843 (14295th)
Created~9 years and 230 days ago
Last seenhidden
ḥ͕̟͊ͮ̉͑e̳̖͙̤ͭ̿͑́̓̂ͪ̿ ̣̦̣͕̬̻̑̅̉̎̀̇̆̿͐l̗̮͕̝̅̉i̲̗̟̅̓ͩͨ̋v̫̘̬̜̱̦͙̐̒̽͛̓̾ͅe̜̜̥͉̝͒̈́s͚̤̰̩̭ͧ̑̾̄ͪ̀ͅ ̄ͭͨͦ͒̄
a͉͈̦͇̭̖̎̈ͯn͍̼̰̤̱̙͋͆̆͑͛ͮ́d̮̼̩͔͉͇̜̯ͯ̇ͤ̒͒ͪ̚ͅ ̰͉͎̻̫̖̙̈̽͛̆̋͗̋̇r̪̮̾ͪ̽͋ͯe͈͉̙͖͙̐͋͗̂̑̈́i̫̤ͩͅğ̖̘͊ͣͯ́̓n̙̦̼͛ͫͦ̑͋̒s͐͆̓
PEST_30

We have found 869 graves in the graveyard of ThisPerson in RotMG. This graveyard is up-to-date.

Found 869 matching graves.

Maxed stats: 012345678

Base fame: 0201504008002000

Died onClassLBFTFExpEquipmentStatsKilled by
2021-06-26T10:41:50ZWizard1062649750/8Ent God
2021-06-26T00:29:57ZArcher20742215611167181/8Djinn
2021-06-22T01:14:48ZPriest201598545828036864/8LH Void Entity
2021-06-15T20:08:26ZNinja2058820407831731/8Djinn
2021-06-10T11:19:03ZWizard2054724787387134/8LH Grotto Blob
2021-06-10T01:26:46ZBard20704202910154600/8White Demon
2021-06-08T19:09:17ZSorcerer202181572639702108/8Oryx the Mad God 3
2021-06-08T17:37:02ZRogue201743659830938988/8O3C Portal Defensive
2021-06-04T16:27:13ZAssassin94637570/8Unicorn
2020-08-14T19:52:14ZBard206048758158932/8Cube Overseer
2020-08-11T23:41:32ZBard202583541631171/8LH Agonized Titan
2020-08-05T18:18:32ZBard202485801313780/8Limon the Sprite God
2020-08-04T17:12:21ZMystic201658225829228497/8LH Golem of Sorrow
2020-06-02T22:32:00ZBard20160221728560/8Jade Statue
2020-04-16T04:48:43ZKnight203434342958490/8Garnet Statue
2020-04-09T17:48:43ZNinja2071107425990/8Lair Blast Trap
2020-02-22T19:31:53ZArcher204456604968371/8LH Void Entity S
2020-02-18T03:44:43ZArcher62214140/8TH Fat Bees 2
2020-02-17T19:22:16ZRogue203825494134153/8Pure Evil
2020-02-17T05:54:57ZSamurai201488208625841064/8LH Colossus Rock 14
2020-02-17T03:18:34ZPaladin202663431564950/8Arena Possessed Girl
2020-02-16T18:30:11ZPaladin4116610/8Lair Blast Trap
2020-02-16T18:23:39ZPaladin107749400/8Lair Mummy King
2020-02-12T02:30:05ZNinja128869100/8Brute Warrior of the Abyss
2020-02-11T22:39:45ZKnight20817126412425363/8GC Mushroom Slammer Melee
2020-02-09T00:35:41ZTrickster201528217226632735/8LH Void Entity
2020-02-05T02:03:05ZHuntress201807275232213857/8LH Golem of Anger
2020-02-01T17:48:56ZTrickster149987600/8Leviathan
2020-02-01T17:40:02ZTrickster202924191960300/8O2 Bomb Artifact 2
2020-01-31T03:39:45ZPaladin201541247426907087/8LH Void Entity
2020-01-30T03:08:39ZTrickster203023902122970/8DS Goblin Brute
2020-01-29T02:11:50ZMystic2111410/8MW Lorz
2019-06-09T22:07:27ZWizard201000178216072837/8Lava
2018-10-13T12:23:06ZWarrior201654243629165118/8LH Grotto Bat
2018-10-10T01:18:25ZPriest20698107510031506/8LH Colossus Rock 13
2018-09-30T19:03:01ZSamurai20150181679780/8Son of Arachna
2018-09-23T15:06:34ZRogue203055102178617/8CR Lasers
2018-04-05T16:52:18ZHuntress4115930/8Lair Vampire
2018-04-05T16:48:09ZHuntress100100/8Ghost God
2018-04-05T16:45:06ZHuntress51111950/8Brute Warrior of the Abyss
2018-04-03T06:12:46ZHuntress181919156060/8Brute Warrior of the Abyss
2018-04-01T14:09:23ZMystic201679348229653708/8Skull Shrine
2017-11-07T19:37:26ZWarrior5008210/8Lair Grey Spectre
2017-11-07T19:30:57ZWarrior2001060/8Brute of the Abyss
2017-11-07T19:28:45ZWarrior93334600/8Slime God
2017-11-07T19:23:10ZKnight20945168214971318/8shtrs Ice Adept
2017-11-05T15:53:37ZWizard20146200669380/8Lair Vampire King
2017-11-05T15:02:09ZWizard20196269875440/8Slime God
2017-11-05T14:27:52ZWizard52210980/8Leviathan
2017-10-30T21:31:10ZKnight10050/8Lava
2017-10-22T19:15:11ZHuntress106642610/8Septavius the Ghost God
2017-10-22T19:08:19ZHuntress4007380/8Demon
2017-10-19T00:58:34ZNecromancer204057271600/8Leviathan
2017-10-19T00:13:08ZTrickster4115750/8Crawling Spider Hatchling
2017-10-19T00:09:34ZTrickster2001600/8Medusa
2017-10-19T00:07:39ZTrickster116655560/8Lair Mummy King
2017-10-18T02:31:16ZPriest4006650/8Septavius the Ghost God
2017-10-17T21:49:41ZHuntress20198257792230/8Confuse Puppet
2017-10-17T01:53:01ZPaladin202513061146050/8shtrs Firebomb
2017-10-11T13:38:48ZPaladin100450/8Hobbit Mage
2017-10-11T03:53:20ZPaladin128862720/8Brute Warrior of the Abyss
2017-10-11T02:27:30ZMystic20759116111260056/8Tomb Support
2017-10-08T16:56:10ZArcher204859295450/8Medusa
2017-10-04T02:40:28ZMystic203474653010642/8Lair Vampire King
2017-10-02T02:42:43ZWizard203154682374821/8Abomination of Oryx
2017-09-30T21:12:17ZArcher151414107610/8Arena Headless Horseman
2017-09-30T04:41:34ZWarrior4006660/8Ent God
2017-06-25T00:26:25ZWizard4007020/8Rock Bot
2017-06-25T00:05:10ZWizard151111107920/8Leviathan
2017-06-24T23:51:31ZWizard200500/8Piratess
2017-06-06T16:18:21ZArcher2062810238645054/8Rampage Cyborg
2017-03-31T23:13:07ZPriest202933752161910/8Ghost God
2017-03-26T23:40:57ZPriest2080125476730/8Beholder
2017-03-26T22:43:51ZPriest10000/8Knight of the Lost Lands
2017-03-26T19:55:48ZPriest93336800/8Lair Construct Giant
2017-03-26T19:46:06ZPriest127771590/8Lair Blast Trap
2017-03-23T02:32:26ZArcher116658380/8Lair Mummy King
2017-03-23T02:21:17ZPriest100300/8Medusa
2017-03-22T00:33:47ZPriest3003750/8Purple Gelatinous Cube
2017-03-21T21:11:48ZPriest62215330/8Medusa
2017-03-21T20:53:38ZPriest2001140/8Djinn
2017-03-20T23:30:11ZPriest202483501460660/8Medusa
2017-03-20T21:56:51ZPriest4004560/8Pentaract Eye
2017-03-20T02:50:13ZWizard202723731792772/8Henchman of Oryx
2017-03-19T21:23:00ZWizard100450/8Leviathan
2017-03-19T02:07:53ZArcher4004520/8Leviathan
2017-03-18T21:19:36ZPriest10000/8Medusa
2017-03-18T21:14:47ZPriest4007400/8Large Ghost
2017-03-18T21:01:04ZWizard202463711382101/8Horrid Reaper
2017-03-17T05:32:46ZWizard202994552135771/8hot lava
2017-03-14T22:15:57ZKnight205367676800384/8vlntns Red
2017-03-14T17:40:57ZAssassin61112900/8Lair Mummy King
2017-03-14T17:36:31ZRogue5008040/8Rock Bot
2017-03-12T16:31:44ZSorcerer203645583713770/8vlntns Botany Bella
2017-03-12T04:58:33ZSorcerer20191330855290/8Oryx Eye Warrior
2017-03-12T03:44:21ZSorcerer3002050/8lava
2017-03-12T03:41:12ZSorcerer151111111910/8Lair Mummy King
2017-03-12T03:33:40ZSorcerer4004510/8Medusa
2017-03-12T03:31:53ZSorcerer104445100/8Ent God
2017-03-12T02:17:56ZPaladin61113710/8Lair Mummy King