eternal atake

Members29
Characters24
Fame44340 (547th)
Exp79371371 (561st)
Most active onUSEast (69th)
Pm Iovely or Aidangage to join
Reqs Are 3k Alive Fame.
ǝʞɐʇɐ lɐuɹǝʇǝ ɹoɟ ƃuᴉɥsᴉʍ ʎɐpʎɹǝʌǝ sᴉ ǝʞɐʇsᴉɯ ʇsǝʇɐǝɹƃ ʎɯ

Current members of the guild eternal atake in RotMG.

NameGuild RankFameExpRCLast seenSrv.AF/CAE/C
Founder00710hiddenN/AN/A
Leader20823753090561hidden20823753090
Leader00750hiddenN/AN/A
Member520595900925422019-10-16 02:07:26USE26024795046
Member51388669538644hidden12842167384
Member22212836926594hidden555709231
Member120615915907522019-10-16 21:31:45USW603795795
Member0050hiddenN/AN/A
Member00710hiddenN/AN/A
Member00750hiddenN/AN/A
Member00400hiddenN/AN/A
Member00620hiddenN/AN/A
Member005902019-07-29 22:25:32USSN/AN/A
Member00560hiddenN/AN/A
Member00540hiddenN/AN/A
Member00430hiddenN/AN/A
Member00460hiddenN/AN/A
Initiate1078219971327625hidden21563994265
Initiate6570127291941712019-10-09 00:06:28EUW657012729194
Initiate497695425115112019-10-06 05:32:07USS49769542511
Initiate31565489610622hidden15782744805
Initiate26404869785591hidden26404869785
Initiate364327708701hidden364327708
Initiate004602019-08-02 04:42:25USE2N/AN/A
Initiate00580hiddenN/AN/A
Initiate003702019-08-16 17:53:44USSN/AN/A
Initiate00402019-07-23 02:22:47USSN/AN/A
Initiate00750hiddenN/AN/A
Initiate00510hiddenN/AN/A