Kitty Army

Members48
Characters155
Fame400538 (87th)
Exp748986438 (86th)
Most active onUSSouth3 (7th)
𝓚𝓲𝓽𝓽𝔂 𝓐𝓻𝓶𝔂
Nᴜᴇᴠᴏ ɢʀᴇᴍɪᴏ ʜɪsᴘᴀɴᴏ, ᴅᴇᴅɪᴄᴀᴅᴏ ᴀʟ ғᴀʀᴍ ʏ ᴘᴀʀᴛɪᴄɪᴘᴀᴄɪᴏɴ ᴇɴ ᴅᴜɴɢᴇᴏɴs
Aᴄᴛᴜᴀʟᴍᴇɴᴛᴇ ᴇsᴛᴀᴍᴏs ʀᴇᴄʟᴜᴛᴀɴᴅᴏ - 𝗥𝗖𝗛

Current members of the guild Kitty Army in RotMG.

NameGuild RankFameExpRCLast seenSrv.AF/CAE/C
Founder3689470913740757hidden527010130534
PrivateLeader
Leader23584429930567512hidden19653582754
Leader1714731010251758hidden21433876281
Leader18599311hidden18599
Officer2207042089931755hidden44148417986
Officer13858232076317514hidden9891657687
Officer6047972313512019-05-22 01:34:00USS3604797231
Member3863373983235758hidden48299247904
Member1710032558593754hidden42758139648
Member1282325236010361hidden1282325236010
Member445772719244752019-05-22 04:45:39USW28911454384
Member305656571251632019-05-22 02:11:59USS310181885708
Member23144217448421hidden23144217448
Member129617716973722019-05-22 00:26:05USS3648885848
Member11321853396291hidden11321853396
Member112618418611412019-05-22 00:17:47USS311261841861
Member554328710583hidden184109570
Member515618828181hidden515618828
Member337264447251hidden337264447
Member3112122853112019-05-21 22:16:02USS3311212285
PrivateMember
Member157497132412019-05-22 02:09:51USS315749713
Member15150509351hidden15150509
Member87306744112019-05-21 20:31:24USS8730674
Member00321hidden00
Initiate30862563905317513hidden23744337733
Initiate2645450855340755hidden529010171068
Initiate43407449525563hidden14462483175
Initiate371462771777432019-05-22 05:15:22USW212382092392
Initiate33745284607634hidden8431321151
Initiate28984517603444hidden7241129400
Initiate281652220374712019-05-17 00:46:50USS328165222037
Initiate273150508782412019-05-20 04:44:10USW227315050878
Initiate231538092552522019-05-22 03:53:10USW211571904627
Initiate179231373103022019-05-21 03:08:18USS38961568655
Initiate17822742114572hidden8911371057
Initiate126421173973312019-05-21 23:07:06USS312642117397
Initiate115518995363112019-05-21 13:07:27USS311551899536
Initiate914908672384hidden228227168
Initiate5937708744932019-05-22 00:11:27USE2197256958
Initiate455178057664hidden11344514
Initiate71253202412019-05-17 01:52:51USS37125320
Initiate39103553622019-05-22 04:52:24USS3195177
Initiate3767121212019-05-22 06:08:35USS3376712
Initiate1816372312019-05-21 17:31:28USS3181637
Initiate003812019-05-22 00:13:23USS300
Initiate001012019-05-22 01:08:37USS300