History of Shendyt of Geb

Rev.TitleCommentAuthorCreatedBytesImagesS.
38 (P)Shendyt of Gebninja gra...ng info.SireBarry2020-07-10 07:18:541702 (-3)45 (0)
37 (C|P)Shendyt of Gebatk -> att oopsEzie2020-07-01 20:06:441705 (0)45 (0)
36 (C|P)Shendyt of Gebatk -> at...ormationEzie2020-07-01 20:05:341705 (-116)45 (0)
35 (C|P)Shendyt of GebJust thro... Mother.SireBarry2020-06-23 03:08:091821 (+318)45 (+1)
34 (C|P)Shendyt of Gebfp updateDragon2020-05-07 23:23:041503 (+87)44 (+2)
33 (C|P)Shendyt of Gebquest chestDragon2020-02-16 05:57:311416 (+62)42 (0)
32 (C|P)Shendyt of Gebmore grammar fixesEzie2020-01-27 20:01:441354 (+4)42 (+1)
31 (C|P)Shendyt of GebgrammarEzie2020-01-27 20:00:491350 (-70)41 (0)
30 (C|P)Shendyt of Gebupdated templateEzie2020-01-27 19:57:501420 (+18)41 (0)
29 (C|P)Shendyt of GebRE trading linkNevov2019-06-05 12:33:561402 (+50)41 (+6)
28 (C|P)Shendyt of GebLoot bagValeforthe2018-11-08 14:31:061352 (+43)35 (+1)
27 (C|P)Shendyt of GebHistoryBillbosBag2018-03-07 16:46:401309 (+121)34 (+3)
26 (C|P)Shendyt of GebFixed itPlethora2017-12-07 18:38:591188 (+17)31 (0)
25 (C|P)Shendyt of GebnaviDragon2017-06-26 02:29:391171 (-4838)31 (+2)
24 (C|P)Shendyt of Gebscepter renameDragon2017-06-20 18:55:516009 (-13)29 (0)
23 (C|P)Shendyt of GebTalked ab...n priestKekkekkekk2017-06-15 04:37:496022 (+40)29 (0)
22 (C|P)Shendyt of Gebspecial t... set->stDragon2016-09-24 21:36:455982 (-15)29 (0)
21 (C|P)Shendyt of Gebmake imag...ic.dripsDragon2016-08-28 21:44:345997 (+62)29 (0)
20 (C|P)Shendyt of GebGetting r...to tier.Veritan2016-07-18 10:06:275935 (+14)29 (0)
19 (C|P)Shendyt of GebUgh edite...ctly nowFitchDrago2016-06-25 03:55:445921 (+264)29 (+1)
18 (C|P)Shendyt of GebUpdated t...bit nav.FitchDrago2016-06-25 03:50:435657 (+150)28 (+2)
17 (C|P)Shendyt of GebThe robe'...ss robe.HellobyexD2016-03-26 02:24:555507 (-11)26 (0)
16 (C|P)Shendyt of GebJust a fixTaftyApple2015-12-11 18:15:115518 (+38)26 (0)
15 (C|P)Shendyt of GebI fixed t...his robeTISparta2015-03-24 06:01:175480 (-14)26 (0)
14 (C|P)Shendyt of GebAdding no...ying up.Nevov2015-03-13 22:44:355494 (-85)26 (0)
13 (C|P)Shendyt of GebTreasure Sarc DropScionWish2015-01-20 17:40:535579 (+28)26 (0)
12 (C|P)Shendyt of GebAdded drop locationScionWish2015-01-20 17:37:085551 (+43)26 (0)
11 (C|P)Shendyt of GebHeh. Note...my time.WhiteYoshi2015-01-08 02:43:055508 (+639)26 (0)
10 (C|P)Shendyt of GebasdfWhiteYoshi2015-01-07 22:58:594869 (+199)26 (0)
9 (C|P)Shendyt of GebIt's not ...EEEERED!WhiteYoshi2015-01-06 18:57:474670 (+6)26 (0)
8 (C|P)Shendyt of GebAdded a w...n' shit.WhiteYoshi2015-01-06 18:44:564664 (+3267)26 (+21)
7 (C|P)Shendyt of Gebset skin templateDragon2014-12-19 01:23:001397 (+1129)(+4)
6 (C|P)Shendyt of GebShedyt of...Geb set.M2014-11-22 01:22:18268 (0)(0)
5 (C|P)Shendyt of Gebitem is released nowMeliorus2014-11-20 22:57:21268 (-159)(0)
4 (C|P)Shendyt of GebstatsWhiteYoshi2014-11-19 04:19:02427 (+163)(0)
3 (C|P)Shendyt of GebAdded sta...criptionGaflo2014-10-27 01:33:52264 (+213)(+1)
2 (C|P)Shendyt of GebIt was a ...led pageInfurnoHD2014-10-17 22:10:4951 (+39)(0)
1 (C)samtiny i do disDurkiYolo2014-10-17 19:57:1512